| Olimilo |

Forretnings
betingelser

| Olimilo |

Forretnings
betingelser

Generelle forretningsbetingelser for Olimilo

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Olimilo

 1. ANVENDELSE

I det følgende omtales den til hvem Olimilo skal præstere en ydelse mod betaling for ”Kunden”.

”Parterne” anvendes som betegnelse for både Olimilo og Kunden. Nærværende Generelle Betingelser omtales i det følgende som ”Betingelserne”.

Enhver mellem Olimilo og Kunden individuelt skriftligt indgået aftale hvor Olimilo for Kunden skal præstere en ydelse mod betaling omtales i det følgende som ”Aftalen”. Dette gælder uanset om der måtte være tale om en eller flere aftaler.

Er der modstrid mellem Betingelserne og Aftalen, har vilkårene i Aftalen forrang. Betingelserne kan i øvrigt kun fraviges ved skriftlig aftale Parterne imellem.

Olimilo forbeholder sig til enhver tid retten til at tilføje og ændre i nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.

Olimilo er i tilfælde af salg, fusion, fission eller anden overdragelse af hele eller dele af Olimilos forretning berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Betingelserne og Aftalen til tredjemand uden indhentning af Kundens samtykke.

Ethvert salg fra Olimilo sker i henhold til nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale herom mellem Parterne.

 1. AFTALEINDGÅELSE OG OPSIGELSE

Aftaler accepteres mundtligt eller skriftligt af Kunden og under anvendelse af disse salgs- og leveringsbetingelser medmindre andet er aftalt med Kunden. Tilbud fra Olimilo er uden forbindende, med mindre andet udtrykkeligt er tilkendegivet. Olimilo er kun forpligtet af ordrer, der af Olimilo er bekræftet på utvetydig måde over for Kunden.

Olimilo er dog ikke forpligtet i henhold til den indgåede aftale, såfremt der efter Olimilos afgivelse af ordrebekræftelse opstår leveringshindringer, som Olimilo ikke bærer ansvaret for, jf. nærmere nedenfor i pkt. 9 vedrørende force majeure.

Såfremt Aftalen er indgået mundtligt sender Olimilo en ordrebekræftelse til Kunden. Eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal omgående og uopholdeligt meddeles overfor Olimilo, idet aftalen i modsat fald anses for indgået på de vilkår og betingelser, som fremgår af ordrebekræftelsen.

Aftale mellem Olimilo og Kunden kan også indgås ved at Kunden fremsender accept på tilbuddet, som Olimilo herefter skriftligt bekræfter.

Medmindre andet er aftalt indgås aftaler som en løbende abonnementsydelse. Abonnementet kan opsiges løbende måned + 3 måneder.  Abonnementet løber indtil det opsiges.

Kundens eventuelle indkøbsbetingelser er ikke en del af Parternes aftale, medmindre disse er indeholdt i Olimilos ordrebekræftelse.

 1. LEVERING OG FORSINKELSE

Alle leverancer fra Olimilo leveres hurtigst muligt og inden for rimelig tid.

Olimilo er ikke ansvarlig for noget driftstab, indtjeningstab eller andre indirekte tab som følge af eventuel forsinkelse med leveringen. Olimilos eventuelle erstatningsansvar for forsinkelser kan ikke overstige et beløb, der svarer til det fakturerede beløb for den pågældende ydelse.

Olimilo forbeholder sig ret til at anvende underleverandører til opfyldelse af sine forpligtelser overfor Kunden. 

 1. GARANTI

Olimilo garanterer ikke for effekten af leverede serviceydelser.

 1. YDELSEN

Det er nærmere beskrevet i Aftalen, hvilke opgaver Olimilo skal løse for Kunden. Olimilo forpligter sig til at levere en almindelig god rådgivningsydelse. Omfanget af Rådgivnings- og/eller optimeringsindsatsen varierer fra sag til sag og skal vurderes i forhold til den pris, som er aftalt med Kunden, og Olimilos til enhver tid gældende timepriser.

Såfremt udført arbejde ikke er beskrevet i Aftalen faktureres dette særskilt, og som udgangspunkt efter medgået tid.

 1. PRISER

Alle priser er eksklusiv moms og gebyrer. Olimilo forbeholder sig retten til at ændre enhver oplyst pris vedrørende løbende ydelser med 30 dages varsel med mindre andet er udtrykkeligt anført.

 1. BETALINGSBETINGELSER

Betalingsbetingelserne fremgår af ordrebekræftelse og faktura fra Olimilo. Medmindre andet er anført, vil betaling skulle ske netto kontant 8 dage.

Betaler Kunden ikke købesummen i rette tid, beregner Olimilo sig fra forfaldsdagen morarenter opgjort som 2 % pr. påbegyndt måned.

Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende leverede ydelser, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af Parternes aftale. Kunden er ikke berettiget til at modregne, medmindre kravet er skriftligt anerkendt af Olimilo.

 1. ANSVAR FOR MANGLER

I det omfang det er muligt, er Kunden forpligtet til at undersøge og kontrollere leverede ydelser straks ved modtagelsen.

Kunden skal give skriftlig meddelelse om påståede mangler ved leverede ydelser direkte til Olimilo uden ugrundet ophold efter, at manglerne er eller burde have været opdaget af Kunden. Alle reklamationer og krav fra Kundens side skal fremsættes skriftligt overfor Olimilo og vedlægges behørig dokumentation. Er en reklamation ikke modtaget senest 30 dage efter levering, kan Kunden ikke længere påberåbe sig mangler ved den leverede ydelse. Såfremt Kunden har tegnet abonnementsordning skal reklamationer være Olimilo i hænde senest 14 dage fra den månedlige statusrapports afsendelse. Såfremt det ikke er tilfældet, er Kunden afskåret fra at påberåbe sig mangler.

Olimilo er ansvarsfri i relation til leverede ydelser i det omfang Kunden uden samtykke eller aftale i øvrigt med Olimilo af egen drift har foretaget ændringer eller tilføjelser til allerede af Olimilo udført arbejde, medmindre Kunden dokumenterer, at sådanne ændringer eller tilføjelser ikke kan øve indflydelse på det af Olimilo leverede arbejdes funktionalitet/anvendelighed.

Olimilos ansvar for mangler er begrænset til omlevering af ydelsen eller anden form for afhjælpning af konstaterede mangler. Såfremt manglerne ikke kan afhjælpes, og det leverede arbejde må anses for værdiløst for Kunden, fremsender Olimilo en kreditnota for allerede betalte beløb til Kunden.

Kunden kan kun hæve købet, såfremt manglerne ikke er afhjulpet indenfor rimelig tid efter, at Kunden har fremsat reklamation. Hæves Aftalen som følge af væsentlige mangler ved leverede ydelser, har Kunden kun krav på tilbagebetaling af købesummen, såfremt Kunden har bestilt en løbende ydelse, kan Kunden alene kræve tilbagebetaling for en måned. Yderligere krav kan ikke gøres gældende. Særligt bemærkes, at Olimilo ikke påtager sig noget ansvar for driftstab, tab af data, mistet avance eller andet indirekte økonomisk konsekvenstab.

Olimilo er til enhver tid uden ansvar for Googles eventuelle ekskludering af et website.

 1. PRODUKTANSVAR

Olimilo er alene erstatningspligtig for produktansvar, såfremt et sådant kan støttes på ufravigelige lovbestemmelser og fraskriver sig dermed ethvert yderligere ansvar af enhver art, som ikke kan støttes på sådanne lovbestemmelser.

Uanset det netop nævnte påtager Olimilo sig ikke noget ansvar for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab.

 1. FORCE MAJEURE

Olimilo er ikke ansvarlig for forsinkelse eller anden misligholdelse som skyldes krig, strejke, lockout og anden force majeure, herunder politiske forhold, som ligger uden for Olimilos kontrol og som ikke ved Aftalens indgåelse burde have været taget i betragtning. Olimilos forpligtelser i henhold til en indgået aftale udskydes ved force majeure. Forhold hos Olimilos underleverandører, der medfører, at Olimilo ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser overfor Kunden, og som ikke kan afværges uden uforholdsmæssigt store økonomiske omkostninger for Olimilo, anses ligeledes som force majeure. Såfremt en frist for levering af en ydelse fra Olimilo udskydes på grund af indtrådt force majeure, udskydes betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.

Kunden er berettiget til at annullere den force majeure ramte ydelse, såfremt væsentlige dele af den aftalte ydelse ikke er leveret på det aftalte leveringstidspunkt.

Tilsvarende er Olimilo berettiget til, uden ansvar, at annullere indgåede aftaler, såfremt det viser sig umuligt at opfylde disse inden for en rimelig tid på grund af ovenstående forhold.

 1. IMMATERIELLE RETTIGHEDER og DATABESKYTTELSE

Eventuelle ophavsrettigheder samt andre immaterielle rettigheder vedrørende leverede ydelser tilhører i enhver henseende Olimilo. Det af Olimilo leverede, herunder rapporter, analyser mv. må ikke kopieres, reproduceres i elektronisk form, gøres tilgængelig for tredjemand, oversættes eller på anden måde videredistribueres uden Olimilos udtrykkelige skriftlige samtykke. Det bemærkes, at Olimilo i forbindelse med ophør af samarbejde med Kunden ikke er forpligtet til at udlevere eller på anden måde anskueliggøre de links, der er blevet opbygget for Kunden eller andet materiale iøvrigt.

Olimilo er berettiget til at anvende Kunden som reference, når dette sker i generelle vendinger og uden forpligtelser for Kunden i øvrigt.

Oplysninger om Kunden vil blive opbevaret i overensstemmelse med gældende ret om databeskyttelse.

Kunden er ansvarlig for at al indhold, herunder tekster, billeder, musik og film overholder gældende immaterialretlig lovgivning, og dermed ikke krænker andres immaterielle rettigheder eller på anden måde krænker lovgivning. Kunden er forpligtet til at holde Olimilo skadesløs for ethvert krav, som Olimilo måtte blive mødt med i tilfælde af en immaterialretlig krænkelse, herunder erstatning, vederlag, godtgørelse sagsomkostninger mv.

 1. ADGANG TIL DATA MV.

Kunden giver Olimilo adgang til Kundens hjemmeside, således at Olimilo har mulighed for at foretage de tiltag, der er nødvendige for at opfylde Aftalen.

Olimilo er ikke ansvarlig overfor Kunden for tab, mangler eller forsinkelse, såfremt der ikke er adgang til Kundens IT-system, søgemaskiner, digital infrastruktur eller lignende eller der på anden måde sker nedbrud i IT-systemer eller internetforbindelse.

 1. FORTROLIGHED

Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Olimilos erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed for Olimilos fortrolige oplysninger som beskrevet i foregående afsnit. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

Parternes forpligtelser efter denne bestemmelse gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

 1. LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med aftaler mellem Parterne, skal så vidt muligt søges løst mellem Parterne i mindelighed. Såfremt en tvist ikke kan løses i mindelighed mellem Parterne afgøres denne i overensstemmelse med disse salgs- og leveringsbetingelser samt i øvrigt dansk rets almindelige regler med undtagelse af de danske lovvalgsregler ved retten i Aarhus i første instans.

 1. MAILSERVICE

Er du kunde hos Olimilo, vil du blive tilmeldt vores servicemail med nyheder og opdateringer, der vil være relevante iht. vores produkter.

 

Olimilo - Godthåbsvej 27, 1. sal, 8660 Skanderborg - Tlf.: 36 99 25 05 - Email: mtp@olimilo.dk - CVR: 40445404

PersondatapolitikForretningsbetingelser